نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

انواع گلخانه براساس کاربرد و شکل ظاهری

انواع گلخانه براساس کاربرد گلخانه را بر اساس نوع استفاده و کاربری آن به چهار دسته تقسیم می شود: گلخانه آموزشی (Teaching Greenhouse) گلخانه تحقیقاتی ( Research Greenhouse ) گلخانه تفریحی و سرگرمی( Hobby Greenhouse ) گلخانه تجارتی (Commercial Greenhouse) گلخانه آموزشی (Teaching Greenhouse) هدف اصلی از احداث این نوع گلخانه ها آموزش مراحل کاشت، […]