معرفی مهندسی عمران

معرفی مهندسی عمران

نام مهندسي عمران از واژه Civil Engineering اقتباس شده است. مهندسی عمران در انگلستان به هر رشته‌اي كه از وظایف آن آباداني و تمدن سازي باشد اطلاق می گردد ولي اكنون دامنه كاري مهندسي عمران محدود‌تر شده چون تخصص‌هاي گوناگون در کنار این رشته ایجاد شده است. در ايران هر كاري كه ، به هر نوعي از سازه‌هاي ساختماني و غير ساختماني مربوط شود به رشته عمران بر‌مي‌گردد. ساختمان سازي، سدسازي، كارهاي جاده و مجاري انتقال آب يا فاضلاب همه از اين دسته هستند.گرايش راه و ساختمان و گرايش آب و نقشه برداري از گرايش‌هاي اصلي اين رشته مهم به شمار مي‌روند.

بازار كار : زمينه‌‌هاي كاري اين رشته شامل سه موضوع زير است.

الف- طراحي و مشاوره: اين زمينه كاري، شامل طرح يا مشورت در طراحي يك پروژه است. همان طور كه به نظر مي رسد، اين نوع زمينه‌كاري به تجربه زياد و مفيد و همچنين به تخصص كافي نياز دارد و معمولاً اين وظيفه بر عهده متخصصين مجرب است. كسي كه چنين وظيفه‌اي به عهده مي‌گيرد، عمدتاً با كار‌هاي دفتري و كار با نقشه‌هاي مختلف سروكار خواهد داشت.

ب- پيمانكاري و اجرا: اين وظيفه به سختي وظيفه مشاوره نيست و آن تخصص لازم را ندارد يك مجري، طرح و نقشة در نظر گرفته شده براي يك پروژه دريافت مي‌كند و فقط وظيفه‌اش اين خواهد بود كه طرح را به خوبي اجرا كند. البته اكثر مشكلات سازنده‌اي در همين بخش است، چرا كه ممكن است نقشه‌هاي بسيار خوبي طراحي شود و سازه‌ها از نظر طراحي بدون عيب و نقص باشند، اما كار در اجرا به درستي انجام نگيرد. به همين جهت سازه‌هاي ساخته شده معمولاً بي عيب و نقص است.

ج- نظارت: مهندس ناظر وظيفه دارد از طرف كارفرما ، نظارت بر حسن انجام كارها را بر عهده بگيرد و همچنين وظيفه هماهنگي بين كار‌ها و افراد مختلف را به انجام برساند.

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب نیز در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند. پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به انجام طرحهای مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه ، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود.


وظایف مهندسین ناظر عمران
اینکه مهندسین ناظر عمران چه نقش و وظیفه ای در روند پروژه ساختمان دارند و حضور مهندسین ناظر عمران باتوجه به علم و مهارت های به دست آمده در منافعی در پیش برد زمان و هزینه به وجود می آوردند به صورت کلی در غالب شرح وظایف مهندسین ناظر عمران در اختیار شما قرار داده میشود.

شرح وظایف مهندسین ناظر عمران
کنترل کیفیت اطلاعات موجود در نقشه هاي سازه، گودبرداري و روش ها و مشخصات داده شده مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان براي نظارت بر عملیات اجرایی
کنترل اقدامات الزامی انجام شده قبل از برچیدن ساختمان موجود
کنترل اخذ مجوزهاي لازم و مطالعه و مندرجات آن ها
کنترل بررسی وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهري توسط سازنده
مطالعه گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك و کسب اطلاعات لازم از آن براي کنترل اجراي ساختمان
کنترل وضعیت پیاده شدن نقشه پی و انطباق آن نقشه هاي مصوب
کنترل انجام وظیفه سازنده درباره انطباق خاك محل با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسایی خاك و نقشه هاي مصوب و در صورت لزوم اعلام مغایرت به مرجع صدور پروانه ساختمان
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در پی کنی شامل موقعیت، عمق استقرار، ابعاد، شکل، آماده کردن کف، زه کشی پی ها
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار)در قالب بندي ها شامل موقعیت و آماده سازي، امتداد، پایداري و مقاومت، محل قالب ها، ابعاد و فاصله بازشوها و پاکسازي نهایی آن ها
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار)در میلگردگذاري شامل تمیزي میلگردها و عاري بودن آنها از مواد زائد نظیر رنگ و زنگ، قطر، طول، خم، وصله، پوشش، موقعیت، تعداد، پایداري، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد میلگردها، فاصله لازم براي پوشش بتن، لقمه و خرك ها
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در طرح و نحوه اختلاف بتن و نحوه حمل و نقل (شامل جدا نشدن اجزاي بتن، زمان حمل)، ریختن و جادادن بتن (شامل درجه حرارت هوا، استفاده از وسایل مناسب، یکنواختی در بتن ریزي، عملکرد مداوم، آماده کردن سطوح تماس بتن، ارتفاع سقوط،چگونگی ریختن در قالب ها،ضخامت لایه ها، شرایط آب و هوایی)
کنترل صحت کارهاي سازنده (پیمانکار) در متراکم کردن، پرداخت سطوح نهایی، نگهداري، حفاظت و عمل آوري بتن و زمان مناسب باز کردن قالب ها
دستور نمونه گیري به منظور انجام آزمایش هاي لازم درباره بتن، فولاد وسایر مصالح ساختمانی بر اساس الزامات مقررات ملی ساختمان، اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها و تحویل آنها به مهندس ناظر هماهنگ کننده
کنترل ترازهاي نهایی و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب
کنترل نوع فولادهاي مورد استفاده در سازه و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات مصوب
کنترل میل مهارها (شامل تعداد، اندازه، خم، محل، طول قسمت رزوه، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه)


معرفی گرایشهای مختلف

کارشناسی:

مهندسی عمران – عمران
مهندسی عمران – نقشه بردار ی
مهندسی عمران – آب
مهندسی بهره برداری راه آهن
مهندسی خط و ابنیه راه آهن
مهندسی جریه راه آهن
مهندسی علمی کاربردی عمران – تاسیسات آبی
دبیرفنی عمران
تربیت دبیر فنی عمران
دبیر فنی عمران ساختمان

کاردانی:

کاردانی فنی عمران – روسازی راه
کاردانی فنی عمران – زیر سازی راه
کاردانی راهداری
کاردانی ماشین آلات
کاردانی حمل و نقل
کاردانی فنی عمران – پل سازی و ابنیه فنی
کاردان فنی عمران – نقشه برداری
کاردانی فنی عمران – ساختمانهای بتنی
کاردانی فنی عمران – عمران روستایی
کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
کاردانی فنی عمران – آب
کاردانی علمی کاربردی عمران – ساختمانهای آبی
کاردانی علمی کاربردی عمران – آب و فاضلاب
کاردانی فنی عمران – بهره برداری از منابع آب
کاردانی فنی عمران – آب شناسی
کاردانی فنی عمران – را ه سازی
کاردانی فنی عمران – تاسیسات حرارت نیروگاه
معلم فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان


معرفی اختصاری گرایشهای مختلف / مهندسی عمران – عمران

تعریف و هدف:

عمران یکی از گرایشهای مجموعه مهندسی عمران است که در مقطع کارشناسی در بسیاری از دانشگاههای معتبر کشور ارائه می گردد.
هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف عمرانی در زمینه های ساختمانی ، راه سازی،پل سازی، سازه ها و بناهای آبی ، جمع آوری و دفع فاضلاب و … مسوولیت طرح، محاسبه اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند.

اهمیت و جایگاه در جامعه:

کمتر جایی از یک جامعه و کمتر محلی از یک منطقه است که فعالیتهای عمرانی به عنوان اولین واساسی ترین نیازهای آن طرح نشود. حتی تمام فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، و … نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به این رشته و ابسته اند و از آن سود می برند. علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پیشرفت علم و فن آوری نیز ضرورت پرداختن و توجه دقیق و علمی به کارهای عمرانی و تغییر شیوه های گذشته را آشکار می سازد. فعالیتهای مختلف عمرانی در جهت ایجاد ساختمانها، راهها- پلها، سدها، شبکه های آب رسانی شهرها و روستاها، ساختمانهای خاص نظیر نیرو گاههای هسته ای و حرارتی و .. بخش بزرگی از مجموعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که سهم عظیمی از سرمایه گذاری های ملی در طرحهای ساختمانی و صنایع وابسته به آن به کار گرفته می شود.

مجموعه مطالب بیان شده و نیز جذب سریع فارغ التحصیلان این مجموعه در وزارت خانه ها و نهادها و سازمانهای دولتی و همچنین بخشهای خصوصی نظیر : شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای ساختمانی و راه سازی و … اهمیت قابل ملاحظه و نیاز خاص به متخصص در این رشته را، حتی در مقایسه با سایر رشته های فنی و مهندسی ،به وضوح نشان می دهد .


توانایی های لازم برای داوطلبان این رشته:

برای ادامه تحصیل در این رشته – با توجه به کمیت و کیفیت درسهایی که در این دوره تدریس می گردد – داوطلب باید از توان و دانش برتر در زمینه های ریاضی . فیزیک برخوردار باشد، همچنین توان جسمی، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت تجسم و دقت کافی در مسائل را داشته باشد. شایان ذکر است که بسیاری از کارها و طرحهای عمرانی در خارج از محیطهای شهری بوده و فعالیت نسبتا زیادی را می طلبد.

توانایی های فارغ التحصیلان:

همان گونه که اشاره شد، فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از پایان تحصیلات، مسوولیتهای متفاوتی نظیر طراحی، محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای مختلف عمرانی را به عهده گیرند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

#محاسبه، ساخت و اجرا و تا حدودی طراحی ساختمانهای مختلف مسکونی ، اداری و صنعتی اعم از آجری، بتنی وفولادی، نظیر ساختمانهای مسکونی ویلایی ، چند طبقه، آپارتمانها و برجهای بلند و همچنین کارهای ساختمانی اداره ها، مدرسه ها، بیمارستانها، کارخانه ها و مراکز صنعتی، ساختمانها و مراکز ورزشی، تالارهای اجتماعات و …
#طراحی، محاسبه و اجرای راهها و جاده های مختلف ارتباطی داخل و خارج شهرها و و روستاها اعم از : راههای شوسه ، راههای آسفالته، بزرگ راهها و نیز راه آهن ( شامل مسیریابی، پیاده کردن مسیر، زیر سازی و روسازی).
#ساخت و اجرا و در مواردی طراحی و محاسبه انواع پلهای بتنی وفلزی و با دهانه ها و ابعاد و شکلهای متفاوت نظیر : پلهای داخل شهری و روگذرها، پلهای خارج شهری و جاده ها.
#اجرای سدهای مختلف خاکی و بتنی و نیز بندهای انحرافی و سایر تاسیسات وایسته نظیر تونل یا کانال انحراف آب رودخانه ( جهت اجرای عملیات کارگاهی در ضمن ساخت
:#اجرای کارهای مربوط به ساماندهی رودخانه ها.
:#طراحی، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهای تحت فشار و یا کانالهای با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سدها و دریاچه ها و .. برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعتی به منطقه های مورد نیاز و نیز جهت انتقال آب از تصفیه خانه های آب به مخازن آب و از آن جا به مناطق مصرف، ساخته می شوند.
#ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل : ساختمانها تاسیسات مربوط ، محوطه سازی و …
:#طراحی، محاسبه وساخت شبکه های آب رسانی به منطقه های شهری و روستایی جهت تامین آب شرب مورد نیاز افراد و تاسیسات مربوط نظیر : مخازن آب،لوله کشی، انشعابات، و …
#طراحی ، محاسبه ساخت شبکه های جمع آوریو دفع آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی در خیابانها وسایر منطقه های شهرها و شهر کها و همچنین شبکه های جمع آوری و دفع فاضلابهای خانگی و صنعتی و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفیه خانه ها.
#انجام بسیار از کارهای نقشه برداری که برای کارهای ساختمانی مختلف نظیر : سراه سازی، سد سازی، و کهبه خصوص برای پیاده نمودن و اجرای دقیق نقشه ها مورد نیاز است، و همچنین تا حدودی کارهای نقشه کشی طراحی و معماری .

موقعیتهای شغلی و محل های کار

مراکز مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالتیهای عمرانی نقش دارند که هر یک به تناسب نوع فعالیت خود، اقدام به جذب فارغ التحصیلان این رشته می کنند.

وزارت خانه های مسکن و شهر سازی، راه و ترابری ، جهاد سازندگی و نیرو بهصورت گسترده تر و سایر وزارت خانه ها ، اداره ها ، سازمانها، مراکز دولتی و خصوصی نظیر : وزارت خانه های آموزش وپرورش ، کشاورزی، فرهنگ و آموزش عالی،بانکها و … به صورت غیر مستقیم برای کارهای عمرانی خود مثل طرح محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرا، نیاز به استخدام مهندسان عمران دارند. علاوه بر آن، شرکتهای مختلف مهندسان مشاور که در کشور به صورت گسترده وظیفه طراحی ، محاسبه و نظارت براجرای پروژه های ساختمانی را برعهده دارند، همچنین شرکتهای ساختمانی و را ه سازی دولتی و خصوصی که در اجرای این طرحها فعالیت دارند ،تعداد کثیری از فارغ التحصیلان رشته عمران را استخدام می کنند.

واحدهای درسی

بر اساس مصوبه های شورای عالی برنامه ریزی، دانشجو باید در دوره کارشناسی عمران ۱۴ واحد درسی رابگذراند که ۲۰ واحد آن درسهای عمومی ، ۲۵ واحد درسهای پایه، ۸ واحد درسهای اصلی و تخصصی الزامی و ۱۵ واحد درسهای اختیاری است.

ادامه تحصیلات

ادامه تحصیلات در دوره بعد از کارشناسی را تحصیلات تکمیلی می نامند که شامل : کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای ) و دکترای تخصصی است. در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشجو حدود ۳۲ واحد آموزشی تخصصی را که به تناسب رشته ، تعدادی از واحدهای آن را پایان نامه ( یا رساله ) تشکیل می دهد، می گذراند و معلومات خود را در یک زمینه خاص از رشته، گسترده تر از مقطع کارشناسی افزایش می دهد .
در دوره کارشناس تخصصی که پس از پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد شروع می شود، بسته به رشته تحصیلی ، حدود ۴۵ واحد درس اختصاصی ارائه می گردد که اغلب در حدود نصف این تعداد واحد به پایان نامه دکتری اختصاص می یابد. دانشجو با تدوین این رساله ، کار تحقیقاتی نسبتا گسترده ای را در یک زمینه تخصصی خاص به انجام می رساند و سعی می کند در گسترش مرزهای دانش سهیم باشد.

گرایشهای مختلف کارشناسی ارشد و دکتری

فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی عمران- عمران، می تواند در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف : سازه ، سازه های هیدرولیکی مهندسی زلزله ، راه وترابری ، مکانیک خاک وپی ، مهندسی آب ، سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل ،مهندسی نقشه برداری ( ژئودزی)، فتوگرامتری و مهندسی محیط زیست به تحصیل ادامه دهد و در هر یک از گرایشهای یاد شده زیر شاخ های تخصصی تری وجود دارد که در مقطع دکترای تخصصی و به خصوص در ضمن انجام رساله دکتری به آن پرداخته می شود.

امکان ادامه تحصیل در تمام گرایشهای یاد شده درمقطع کارشناسی ارشد و در بعضی از زمینه های یاد شده در مقطع دکتری در داخل کشور وجود دارد، ولی ادامه تحصیل در پاره ای از گرایشهای دیگر، در حال حاضر فقط در خارج از کشور میسر است.

توانایی های فارغ التحصیلان مقطعهای کارشناسی ارشد و دکتری

در دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) بیشتر به جنبه های نظری و پژوهشی پرداخته می شود. بدین جهت فارغ التحصیلان این دوره ها در هر یک از گرایشهای یاد شده، بیشتر تواناییهای علمی و محاسباتی و به طور کلی نظری خود را افزایش می دهد، اگر چه این افزایش توانایی ، در کارهای اجرایی علمی نیز از نظر صحت اجرا می تواند نقش مهمی داشته باشد.

در مقطع دکتری دانشجو ضمن افزایش مراتب علمی خود، در یک زمینه تخصصی تر ، قدرت و توان خود را برای انجام کارهای تحقیقاتی و توسعه مرزهای دانش و رفع معضلات علمی و اجرایی از طریق پژوهش بالا برده، تحقیقاتی را در یک مورد خاص، انجام می دهد.

جذب فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در محیط های کار

از آن جا که این فارغ التحصیلان علاوه بر تواناییهای یک کارشناس عمرا ن ، از نظر علمی و نظری وپژوهشی در یک زمینه خاص، معلومات بیشتری دارند، بدین جهت کارایی بیشتری نیز دارند واز مطالب فراگرفته شده می توانند در زمینه های طراحی و محاسباتی دقیق و تخصصی تر و همچنین پژوهشی ، استفاده نمایند. این گونه فارغ التحصیلان ضمن آن که می توانند در تمام محلیهای جذب فارغ التحصیلان کارشناسی مشغول به کار گردند، مسوولیتهای بالاتر و سنگین تر علمی،پژهشی و اجرایی را به عهده می گیرند. پس از پپایان دوره دکترای تخصصی ، امکان همکاری در دانشگاهها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیات علمی برایشان میسر می گردد.

سایر گرایشهای مجموعه مهندسی عمران

با توجه به جنبه های مشترک قابل ملاحظه بین گرایشهای مختلف عمران در هر مقطع ، و به منظور جلوگیری از تکرار مطالب، در این قسمت سعی می شود تا با بیان اختلافهای اساسی بین هر گرایش با گرایش عمران – عمران، به توضیح و معرفی آنها پرداخته شود.

براي آشنائي بيشتر با زمينه‌هاي كاري گرايش‌هاي مهندس عمران به مثال زير توجه كنيد.
در پروژه‌هاي بزرگ معمولاً يك گروه از مهندسان با گرايش‌ها و سطح تخصص‌هاي مختلف كار مي‌كنند تا پروژه طراحي و اجرا شود. به عنوان مثال، در ساخت يك سد، ابتدا بحث طراحي آن مطرح است. گرايش منابع آب تعيين مي‌كند كه سد اگر در جايي خاص احداث شود، وضع آب پشت آن چطور خواهد بود و سد كجا احداث شود، بهتر است.

گرايش هيدروليك و سازه هيدروليكي، به كمك گرايش سازه، وظيفه طراحي ساختمان اين سد را بر عهده دارند. گرايش زلزله، وظيفه ايمني سازي سد در برابر زلزله و تغيير طرح سازه آن به نحوي كه در برابر زلزله مقاوم باشد و گرايش خاك و پي، وظيفه بررسي پي و تكيه‌گاههاي سد و ميزان دوام آنها را بر عهده دارد و سرانجام در هنگام اجرا، يك نقشه بردار وظيفه اجراي دقيق بخشهاي مختلف سد و تعيين محل دقيق احداث آن و مثلاً محل دقيق تكيه‌گاهها و پي‌ها را به عهده دارد. دست آخر، همه اين مهندسان به كمك تعداد زيادي از مهندسان رشته‌هاي ديگر مثل مهندسان مكانيك و برق، كار ساخت بدنة سد و نصب تجهيزات مربوط به آن را به انجام خواهند رسانيد.

شايان ذكر است كه گرايش هاي هيدروليك سازه هيدروليكي، منابع آب، سازه، زلزله و خاك و پي كه در اينجا نام برده شدند، جزء گرايش‌هاي مهندسي عمران در مقطع كارشناسي ارشد هستند.

از درس هاي اختصاصی این رشته می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ آب‌هاي زيرزميني
۲ آزمايشگاه روسازي
۳ آزمايشگاه ژئوتكنيك
۴ آزمايشگاه فيزيك ۱
۵ آزمايشگاه مقاومت مصالح
۶ آزمايشگاه مكانيك خاك
۷ آزمايشگاه مكانيك سيالات
۸ آلودگي هوا و روش‌هاي كنترل
۹ آمار و احتمالات مهندسي
۱۰ اجزاء محدود مقدماتي
۱۱ استاتيك
۱۲ اصول مديريت ساخت
۱۳ اصول مهندسي بندر
۱۴ اصول مهندسي پل
۱۵ اصول مهندسي ترافيك
۱۶ اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب
۱۷ اصول مهندسي تونل
۱۸ اصول مهندسي زلزله
۱۹ اصول مهندسي ژئوتكنيك
۲۰ اصول مهندسي سد
۲۱ اصول مهندسي فرودگاه
۲۲ اقتصاد مهندسي
۲۳ اقتصاد مهندسي و منابع آب
۲۴ بارگذاري
۲۵ برنامه نويسي كامپيوتر
۲۶ بناهاي آبي
۲۷ بهينه‌سازي سازه‌ها
۲۸ پروژه بتن آرمه
۲۹ پروژه تخصصي
۳۰ پروژه راهسازي
۳۱ پروژه سازه‌هاي فولادي
۳۲ تاسيسات مكانيكي و برقي
۳۳ تحليل سازه‌ها ۱
۳۴ تحليل سازه‌ها ۲
۳۵ تحليل قابليت اعتماد سازه‌ها
۳۶ ترموديناميك عمومي
۳۷ ترميم ساختمانها
۳۸ ترميم و نگهداري راه
۳۹ ديناميك
۴۰ راه آهن
۴۱ راهسازي
۴۲ رسم فني و نقشه‌كشي ساختمان
۴۳ روسازي راه
۴۴ روش‌هاي اجرايي ساختمان
۴۵ رياضي عمومي ۱
۴۶ رياضي عمومي ۲
۴۷ زبان تخصصي
۴۸ زمين‌شناسي مهندسي
۴۹ سازه‌هاي بتن آرمه ۱
۵۰ سازه‌هاي بتن آرمه ۲
۵۱ سازه‌هاي بنايي
۵۲ سازه‌هاي چوبي
۵۳ سازه‌هاي فولادي ۱
۵۴ سازه‌هاي فولادي ۲
۵۵ سازه‌هاي مدفون
۵۶ سدهاي كوتاه
۵۷ شيمي عمومي
۵۸ شيمي و ميكروبيولوژي اب و فاضلاب
۵۹ طراحي معماري
۶۰ فاضلاب صنعتي
۶۱ فتوگرامتري
۶۲ فيزيك ۱
۶۳ فيزيك ۲
۶۴ ماشين آلات راهسازي
۶۵ ماشين‌آلات ساختماني
۶۶ ماشين‌هاي آبي
۶۷ مباني GIS و كاربرد آن در منابع آب
۶۸ مترو و برآورد پروژه
۶۹ محاسبات عددي
۷۰ مصالح ساختماني
۷۱ معادلات ديفرانسيل
۷۲ مقاومت مصالح ۱
۷۳ مقاومت مصالح ۲
۷۴ مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
۷۵ مهندسي پي
۷۶ مهندسي ترابري
۷۷ مهندسي زهكشي
۷۸ مهندسي سيستم‌ها
۷۹ مكانيك خاك
۸۰ مكانيك خاك ۲
۸۱ مكانيك سيالات
۸۲ هيدرولوژي آماري و پروژه
۸۳ هيدرولوژي مهندسي
۸۴ هيدروليك و آزمايشگاه
۸۵ كارآموزي
۸۶ كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران

مشتری: مهندسان عمران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *